» » مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز

مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز

شهرداری امیدیه در نظر دارد ، حفظ و نگهداری از فضای سبز را از طریق مناقصه با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نمایدلذا از شرکتهای واجدشرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 96/9/18 جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و حداکثر تا ساعت 12 روز  96/9/27 نسبت به تحویل پاکتهایشان به دبیرخانه شهرداری امیدیه اقدام نمایند. جلسه بازگشایی پاکتها درساعت13 روز 96/9/27 در دفترشهردار برگزار می گردد.
1-ارایه ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نام شهرداری امیدیه به مبلغ 1/400/000/000ریال
2-مبلغ براورد اولیه 2/300/000/000
3-برای شرکت در مناقصه ودریافت اسناد باید مبلغ 1/000/000ریال در وجه شهرداری به شماره حساب 0105458960003 واریز گردد.
4-هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.