املاک تجاری

نام ملکبهره بردارمساحت -متر مربعآدرسپلاکوضغیتشروع قراردادپایان قراردادمبلغ قرارداد (ریال)توضیحات
کافه آبشار ۱سامی شجاعتراد۵۰ضلع شمالی بوستان طبیعتغیرفعال۹۵/۸/۳۱۴۰۱۲/۵۱۰/۰۰۰۷ ساله
کافه آبشار ۲مسلم راشدی۵۰ضلع شمالی بوستان طبیعتغیرفعال۹۵/۸/۳۱۴۰۱۲/۵۱۰/۰۰۰۷ ساله
شهر آفتابعبدالخالق شریفی۱۸۸۰ورودی بوستان طبیعتفعال۹۰/۴/۱ندارد۶/۰۰۰/۰۰۰
بام شهرمحمدر ضا نری موسی۲۰۰ضلع شمالی بوستان طبیعتفعال۹۵/۸/۳۱۴۰۱۴/۵۰۰/۰۰۰۷ ساله
کارواشنوروزی۲۳۴۰بلوار امام خمینی - جنب ترمینالفعال۹۷/۵/۱۳۹۹/۱۲/۲۹۷/۰۰۰/۰۰۰
یک باب مغازهندارد۳۶/۴۸نمره یک - جنب نانواییغیرفعال
یک باب مغازهندارد۲۹/۶۸ضلع شرقی نانواییغیرفعال
نانوایی نمره یکهوشنگ عباسی۸۱/۴۲منطقه نمره یکفعال۱۳۷۱/۱/۱۹۹/۱۲/۲۹۱/۹۸۰/۰۰۰ تا سال ۹۸تمدید سالیانه
زمین فوتبالعلینقی روایی۱۲۴۸امیرآباد - پشت هنرستان کاردانش رازیفعال۹۲/۵/۲۶۵.۲۲۷.۲۰۰تمدید سالیانه
مغازه ترمینالکیوان جنوب۱۵۹پایانه مسافربری قدسفعال۸۳/۷/۲۷۹۹/۱۲/۲۹۲.۸۷۴.۶۰۰تمدید سالیانه
مغازه ترمینالشرکت رعد جنوب۲۸پایانه مسافربری قدسفعال۸۹/۱/۱۹۹/۱۲/۲۹۳.۸۳۳.۲۸۰تمدید سالیانه
مغازه ترمینالابراهیم محمودی۱۲پایانه مسافربری قدسفعال۹۵/۳/۱۹۹/۱۲/۲۹۱.۹۱۶.۰۰۰تمدید سالیانه
مغازه ترمینالسیامک راه متین۱۵۹پایانه مسافربری قدسفعال۹۱/۷/۷۴.۶۳۸.۲۶۸تمدید سالیانه
مغازه ترمینالشرکت روزمهرایرج قادری۳۳.۲۵پایانه مسافربری قدسفعال۹۰/۱/۱۳.۸۳۳.۲۸۰تمدید سالیانه
مغازه ترمیناللفته مطوری۱۲پایانه مسافربری قدسفعال۹۵/۸/۱۲۱.۹۱۶.۰۰۰تمدید سالیانه
مغازه ترمینالانجمن صنفی رانندگان (سلطان شریفات)۱۲پایانه مسافربری قدسفعال۹۵/۹/۱۹۱.۹۱۶.۰۰۰تمدید سالیانه
معازه ترمینالندارد۱۹.۲۵پایانه مسافربری قدسغیرفعال
مغازه ترمینالندارد۱۹.۲۵پایانه مسافربری قدسغیر فعال
مغازه ترمینالمجید لرکی۲۲.۵پایانه مسافربری قدسفعال۹۵/۵/۲۸۲.۳۱۹.۱۳۴
یک باب مغازه علی آباد۱۲امیدیه علیا - خ مسجد -جنب نانواییغیر فعال۳.۸۳۳.۲۸۰درحال برگزاری مزایده
زمین فوتبالمهرداد آقاجری۲۴۳۷۰جنب بوستان طبیعت۶۰۶۶فعال۹۱/۱۲/۲۶۱۴۰۲/۱۲/۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰سالانه ۱۵ درصد افزایش پیدا می کند