شهرداری امیدیه

درحال بارگذاری ...

پاک باشیم و خدمتگزار
بازگشت

حد نصاب معاملات سال ۹۹ مناقصات

 

ماده ۳ ـ طبقه‌بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم
می‌شوند:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت است
۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک
بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش
مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره ۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را
براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ ـ مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات
عمده مبلغ برآوردی واجد متقاضی معامله می‌باشد.

تبصره ۳ ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصب‌های فوق نباید با تفکیک
اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.

 

تعیین نصاب معاملات سال ۱۳۹۹ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره ۹۸۵۳/ت۵۷۶۰۷ مورخ ۷/۲/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

دسته: آموزش شهروندی


نظرات دیگران درباره این مطلب

برای نوشتن دیدگاه باید شوید