دکه ها و بازارچه ها

نام ملکبهره بردارمساحت -مترمربعادرس ملکپلاکوضعیتشروع قراردادپایان قراردادمبلغ قرارداد (ریال)توضیحات
مغازه ۶۰ بابعطیه موسوییک باب -۵ متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ باباسماعیل شریفیدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱.۵۹۷.۲۰۰
مغازه ۶۰ بابجمال عیدانی پوریک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ باباحمد شریفی سرشتیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابخلیل ربیعیدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱.۵۹۷.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابقاصد صمیرییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابمهدی غلیطییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابرمضان شریفییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابعوده نواصرییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابصادق بندرییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابعبدالله عریانیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابسیدحسین شریفدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱.۵۹۷.۲۰۰
مغازه ۶۰ بابمهدی پوزنیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابحسین شریفییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابعیسی آلبوغبیشدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱.۵۹۷.۲۰۰
مغازه ۶۰ بابجاسم موسوییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابجابر عدنانییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابمحمد بدرانیدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱.۵۹۷.۲۰۰
مغازه ۶۰ بابسلطان شریفاتدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱/۵۹۷/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابعبدارزلق سامرییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸.۶۰۰
مغازه ۶۰ بابحمید پور نصارییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابتمیم شریفی سرشتیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابخلیفه شریفاتیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابداوود افضلییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابمهدی جوهرییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابعبود عبدیان پوریک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابحسین خلیفه نژاددوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱/۵۹۷/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابولی جوهریدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱/۵۹۷/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابکاظم آلبو حاج علییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابسوسن بچاریانیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابرحیم غبیشاوییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۶۰۰
مغازه ۶۰ بابحمبد حمیداویسه باب ۱۵ متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۲/۳۹۵/۸۰۰
مغازه ۶۰ باببخشایییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابتاجیه آلبوشوکهیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابصمد شریفییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابمرتضویدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱/۵۹۷/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابطپشیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابحمزه بن رشیدیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابنادیا بویر احمدییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابمجید پور نصارییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابسعید عبدالهییک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابمجید سعیدی خواهیک باب - ۵متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۷۹۸/۲۰۰
مغازه ۶۰ بابعبدالجلیل آلبوغبیشدوباب -۱۰متر مربعبازار مرکزی امیدیهفعال۱۳۷۳۱/۵۹۷/۲۰۰
دکهحمیدحیدری۲۸/۵۶ متر مربعمیدان دفاع مقدسفعال۱۳۹۴۳/۱۴۶/۰۰۰
دکهعبدالواحد شعری۵۳ متر مربعجنب ترمینالفعال۱۳۹۷۳/۶۳۰/۰۰۰
دکهکامران کمایی۳۶ متر مربعجنب پمپ بنزین توکلفعال۱۳۹۱۳/۷۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهرضا بهرامی زاده۴۷متر مربعجنب ترمینالفعال۱۳۹۷۳/۷۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهاحمد عسکری۶/۲۵ متر مربعروبه روی بانک سپهفعال۱۳۹۳۲/۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهجهانگیر فرخی۱۶ متر مربعدرب ترمینالفعال۱۳۹۳۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهخالد مطوری۲۸متر مربعپارک گلستانفعال۱۳۹۴۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهمحمدمطوری۳۲متر مربعجنب پمپ بنزین توکلفعال۱۳۹۳۳۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهغلامرضا ویسی۹ متر مربعایستگاه علی آبادفعال۱۳۹۷۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهرستم قاسمی نژاد۷۲ متر مربعجنب مخابراتفعال۱۳۹۷۵/۶۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهعلیرضا گودرزی۱۶متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۰۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهسید حسین شوکتی۱۶ متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۲۱/۸۱۵/۰۰۰سال ۹۹
دکهاحمد غبیشاوی۱۶ متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۵۱/۸۱۵/۰۰۰سال ۹۹
دکهغلامر ضا کرایی ۴۲ متر۴۲متر مربعبوستان شهروندفعال۱۳۹۳۴/۲۳۵/۰۰۰سال ۹۹
دکهعرفان دریس۳۲ متر مربعنبش شمالی ترمینالفعال۱۳۹۳۳/۱۴۶/۰۰۰سال ۹۹
دکهرضا زادی۱۶متر مربعروبه روی طلافروشانفعال۱۳۸۱۲/۱۷۸/۰۰۰سال ۹۹
دکهمرتضی شریفات۶۸ متر مربعبوستان دانشجوفعال۱۳۹۷۶/۲۹۲/۰۰۰سال ۹۹
دکهفاخر شریفی۹۴متر مربعبوستان شهروندفعال۱۳۹۳۶/۰۵۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهمحسن ناصریان۳۱ متر مربعبوستان شهروندفعال۱۳۸۸۳/۳۸۸/۰۰۰سال ۹۹
دکهلیلا بو عبادی۲۵ متر مربعایستگاه دیلمفعال۱۳۹۷۲/۶۶۲/۰۰۰سال ۹۹
دکهناصر شریفات۷۵متر مربعپمپ بنزین توکلفعال۱۳۹۷۶/۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهعزیز غبیش۱۶متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۷۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهحمید حیدری۳۵متر مربعبوستان دانشجوفعال۱۳۸۲۳/۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهبابک قاسمی۱۶متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۶۱۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهاحمد لرکی۱۶متر مربعورودی تامین اجتماعیفعال۱۳۹۳۲/۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهسید رضا موسوی۱۶متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۷۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهضمیر آلبو حاج علی۱۶ متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۷۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهحسین رفیعی۱۶ متر مربعمیدان شهید دقایقیفعال۱۳۹۷۱/۹۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهحمید تبریک۱۶متر مربعایستگاه آغاجاریفعال۱۳۹۶۲/۲۰۰/۰۰۰سال ۹۹
دکهپوران حسینی۸۰ متر مربعروبه روی میدان معلمفعال۶/۰۵۰/۰۰۰
دکهپرویز حبیبی۳۱متر مربعروبه روی میدان معلمفعال۲/۶۶۲/۰۰۰
دکهفاطمه رستمی۱۶متر مربعروبه روی در مانگاه شماره یکفعال۱۳۹۷۲۱۷۸/۰۰۰
دکهعبدالنبی افضلی۳۳ متر مربعروبه روی در مانگاه امیدیهفعال۱۳۹۷۲/۱۷۸/۰۰۰
دکهسعید اشرفی۱۶متر مربعروبه روی میدان معلمفعال۱۳۹۴۲/۶۶۲/۰۰۰
دکهعلی حیدری۹ متر مربعمیدان معلمفعال۱۳۹۷۵/۱۰۰/۰۰۰