قراردادهای متوسط

موضوع قراردادشروع قراردادپایان قراردادشماره قراردادپیمانکارمبلغ قرارداد (ریال)نحوه انتخاب پیمانکارمتقاضیان دیگر ( وضعیت یا مبلغ پیشنهادی - ریال)
محوطه سازی و احداث سرویس کارگاه بلوک زنی۹۹/۵/۱۴۹۹/۷/۱۴۹۹/۴۴۲۳شرکت آرمانکار اسد آباد۱/۸۰۰/۲۳۵/۹۵۲استعلام بهاشرکت صحرا کار بهبهان (۱/۹۰۴/۰۹۵/۷۱۹ ) - شرکت سیرو صنعت راهدار(۱/۸۶۹/۴۷۵/۷۹۷)
عملیات تامین روشنایی بوستان دولت و باغ گلها۹۹/۵/۱۴۹۹/۸/۱۴۹۹/۴۴۲۲شرکت اسوه برق جنوب۲/۵۹۰/۶۸۰/۰۰۰استعلام بهاشرکت کاوشگران (۲/۸۰۶/۵۷۰/۰۰۰ ) - شرکت توسعه دکل رامهرمز (۲/۹۱۴/۵۱۵/۰۰۰ )
اجرای جدولکاری بوستان شهروند۹۹/۵/۱۴۹۹/۸/۱۴۹۹/۴۴۲۴شرکت آرمانکار اسد آباد۳/۳۸۷/۹۷۷/۲۱۵استعلام بهاشرکت سیرو صنعت راهدار(۳/۶۲۵/۱۳۵/۶۲۰) - شرکت صحرا کار بهبهان (۳/۷۲۶/۷۷۴/۹۳۷)
بکارگیری یک دستگاه تانکر آب۹۹/۱/۵یک سال۹۹/۲۹سید محمدحسین شوکتی۱/۷۰۰/۰۰۰ روزانهاستعلام بهامحمدرضا نصیری (۳/۶۲۵/۱۳۵/۶۲۰ ) - سعید آلبوغبیش (۳/۷۲۶/۷۷۴/۹۳۷ )
بکارگیری یک دستگاه خاور۹۹/۱/۱۶یک سال۹۹/۵۳عبدالکریم شریفی۱/۴۰۰/۰۰۰ روزانهاستعلام بهاصدام شریفی وند (۱/۶۰۰/۰۰۰ ) - عبدالصمد شریفی (۱/۷۰۰/۰۰۰ )
بهسازی آیلند هجرت و زیر سازی محوطه ایستگاه تاکسی۹۹/۶۱۹۹۹/۶۱۴۱قالب پیشواز۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰استعلام بهاشهاب پارس نگین (۲۰۶۰۶۸۶۹۶۳) - امواج گستر مارون (۲۳۱۷۹۸۳۰۸۵)
تهیه و اجرای جویسازی وتعمیرات کوی هجرت و پردیس۹۹/۶/۱۶۹۹/۵۹۵۱شهاب پارس نگین۳۲۰۱۱۵۰۶۸۳استعلام بهاپازنان صحرای جنوب (۳۵۵۶۸۳۴۰۹۳) - نوین صنعت گلزار (۳۷۳۴۶۸۵۷۹۷)
احداث سازه کافه کتاب۹۹/۶/۱۶۹۹/۵۹۵۵شهاب پارس نگین۳۰۸۵۸۴۰۳۶۶استعلام بهانوین صنعت گلزار (۳۲۴۴۰۸۸۵۹۰) - نگین تاج میانکوه (۳۳۸۲۵۵۵۷۸۶)
اجرای تولید دال بتنی۹۹/۶/۱۲۹۹/۵۷۶۷آرمانکار اسد آباد۳۰۱۴۸۱۰۱۸۸استعلام بهااطلس کیان زاگرس (۳۰۳۱۷۴۷۳۲۳) - شهاب پارس نگین (۳۰۴۱۹۰۹۶۰۵)
حمل مخلوط رودخانه ای۹۹/۵/۲۸۹۹/۵۰۸۷سربند راه خوزستان۳۵۸۸۰۰۰۰۰۰استعلام بهاره انجام ساخت پارس - فرخ راه امیدیه
اجرای بتن دکوراتیو دوچرخه سواری جاده سلامت فاز ۶۹۹/۷/۱۶۹۹/۷۶۶۴اسکان شکوه امیدیه۳۵۱۰۰۰۰۰۰۰استعلام بهاکار پردازان ماهر جنوب (۵۰۶۳۷۶۰۰۰۰) - کلان مبنای جنوب (۵۷۰۳۳۶۰۰۰۰)
اجرای باکس های فضای سبز علی آباد و پاچکوه و بهشتی۹۹/۷/۹۹۹/۷۲۴۹امواج گستر مارون۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰استعلام بهافرخ راه امیدیه (۱۷۱۰۰۰۰۰۰۰) - کیاوش مهیار امیدیه (۱۷۶۴۰۰۰۰۰۰)
فونداسیون پایه های روشنایی۹۹/۷/۶۹۹/۷۰۲۵اسکان شکوه امیدیه۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰استعلام بهانور گستر ارجان (۲۸۶۳۹۴۳۲۰۶) - کارپردازان ماهر جنوب (۳۱۰۲۶۰۵۱۰۴)
حمل مخلوط رودخانه ای۹۹/۸/۷۹۹/۸۴۶۲سپهر آرمان خوزستان۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰استعلام بهاره انجام ساخت پارس ( ۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰) - سربند راه خوزستان (۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰)
تهیه و اجرای جویسازی در شهرک یاسر و مسکن مهر۶۰ هکتاری۹۹/۷/۱۳۹۹/۷۳۹۶کلان مبنای جنوب۲۸۶۸۳۹۷۱۳۲استعلام بهاشهاب پارس نگین (۲۸۹۶۴۴۸۴۳۲) - اسکان شکوه امیدیه (۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰)