قراردادهای کلان

موضوع قراردادشروع قراردادپایان قراردادشماره قراردادپیمانکارمبلغ قرارداد (ریال)نحوه انتخاب پیمانکارمتقاضیان دیگر ( وضعیت یا مبلغ پیشنهادی - ریال)
اجرای کانال غدیر در امیدیه سفلی۹۹/۵/۱۹۹/۷/۳۰۹۹/۳۹۷۴شرکت قالب پیشواز۵/۶۶۵/۴۵۱/۲۷۶مناقصهشرکت شهاب پارس نگین (۵/۹۰۶/۸۳۳/۳۰۷ ) - شرکت سربندر راه خوزستان (۶/۸۸۱/۹۳۷/۳۹۳ ) - شرکت محوطه سازان امیدیه (۷/۲۶۱/۳۷۰/۶۷۹ )
پیمان نیروی انسانی۹۸/۱۲/۱۹۹/۱۱/۳۰۹۹/۲۲۴۴شرکت ایمن کاران پارس امیدیه۱۰۳/۷۷۷/۲۷۲/۸۲۲مناقصهشرکت پویا گران صنعت امیدیه (۱۲۴/۳۶۰/۸۲۴/۹۲۰ )
عملیات فاز اول آسفالت بلوار شهید حق پرست۹۹/۴/۱۱۹۹/۱۰/۱۱۹۹/۳۲۳۹شرکت محوطه سازان امیدیه۵/۸۸۰/۸۲۴/۴۵۷مناقصهشرکت سربندر راه خوزستان (۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )
عملیات فاز اول دیوار و سایبان پیاده روی سرپوشیده پارک شهروند۹۹/۴/۱۱۹۹/۱۰/۱۱۹۹/۳۲۴۰شرکت محوطه سازان امیدیه۸/۰۲۸/۸۶۸/۷۶۵مناقصهشرکت کارپردازان ماهر جنوب (۱۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )
عملیات کفپوش گذاری و پیاده رو سازی جاده سلامت فاز ۶۹۹/۳/۱۹۹۹/۹/۱۹۹۹/۲۳۰۸شرکت محوطه سازان امیدیه۱۳/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰مناقصهشرکت ایمان سازه بهمئی (۲۱/۰۰۳/۸۴۷/۸۳۲ ) - شرکت سپهر آرمان خوزستان (۱۹/۹۳۰/۵۴۹/۲۵۲ ) - شرکت خرم دشت جایزان (۱۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )
پیمان نگهداری و ایجاد فضای سبز۹۹/۵/۲۱۱۴۰۰/۵/۲۱۹۹/۴۷۹۲شرکت شهاب پارس نگین۶۷/۲۲۸/۶۶۶/۲۷۰مناقصه
اجرای آسفالت جاده ، دیوارسنگی و جوی بوستان طبیعت۹۹/۵/۱۴۹۹/۱۱/۱۴۹۹/۴۴۲۱شرکت سربندر راه خوزستان۷/۹۵۵/۲۳۷/۶۶۹مناقصهشرکت محوطه سازان امیدیه (۸/۱۴۴/۲۳۲/۲۷۵ )