ماشین آلات تملیکی

نام دستگاهنوع دستگاهوضعیتسال ساختپلاکبهره بردارتوضیحات
کامیون قیر پاشبنز۹۱۱فعال۱۳۷۲فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون ۳/۵ تنایسوزوفعال۱۳۸۷۱۴ - ۴۴۹ ۶۷عترابری شهرداری
کامیون ده چرخبنز مایلرفعال۱۳۶۳فاقد پلاکترابری شهرداری
خاور یخچالیبنز ۸۰۸فعال۱۳۸۵۱۳ج ۱۶۵ -۳۴ترابری شهرداری -حمل گوشت
کامیون خاوربنز ۶۰۸فعال۱۳۷۰فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون تانکربنز ۱۹۲۱فعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون چرثقیلبنز ۱۹۲۱فعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون تانکربنز ۹۱۱فعال۱۳۸۰فاقد پلاکآتش نشانی
کامیون کمپرسی۳۷۵نیسانفعال۱۳۸۸۷۵ ع ۳۶۷ -۱۴ترابری شهرداری
کامیون کمپرسی۳۷۵نیسانفعال۱۳۸۸۷۵ ع ۳۴۷ - ۱۴ترابری شهرداری
کامیون تانکربنز ۹۱۱فعالفاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون رنو۲۷۵ میدلامفعال۱۳۸۴۱۳ ج ۱۵۹ -۳۴آتش نشانی
کامیون رنو۲۷۵ میدلامفعال۱۳۸۴۱۳ ج ۱۶۴-۳۴آتش نشانی
کامیون ۳/۵ تنفوتونفعال۱۳۸۹۷۶ ع ۹۹۷-۱۴آتش نشانی
کامیون تانکربنزفعال۱۳۸۰فاقد پلاکآتش نشانی
کامیون ۶ تنمان - حمل زبالهغیر فعال۱۳۸۴۱۳ج ۱۴۸ -۳۴ترابری شهرداری
کامیون تانکربنزفعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون لجن کشبنزفعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
کامیون ده تنبنز - فکو پارسفعال۱۳۹۴۷۹ ع۵۹۲- ۱۴ترابری شهرداری
کامیون ده تنبنز فکو پارسفعال۱۳۹۴۵۸ ع ۸۵۷ -۱۴ترابری شهرداری
کامیون ده تنبنز فکو پارسفعال۱۳۹۴۵۸ ع ۸۵۹ -۱۴ترابری شهرداری
کامیون کشندهفاو ۴۲۰فعال۱۳۹۵۶۸ ع ۹۷۱ -۱۴ترابری شهرداری
کامیون کشندهفاو ۴۲۰فعال۱۳۹۵۱۴ - ۹۷۳ ۶۸عترابری شهرداری
کامیون ۶ تنمان جاروفعال۱۳۸۴۱۳ ج ۱۴۷ -۳۴ترابری شهرداری
کامیون کشندهبنز ۸سیلندرفعال۶۸ ع ۹۶۸ -۱۴ترابری شهرداریکمرشکن جهت جابجایی دستگاههای راه سازی
کامیون رنو۲۷۵ میدلامفعال۱۳۸۶۱۳ ج ۱۶۳ -۳۴ترابری شهرداریجارو مکانیزه شهری
کامیون ۶ تنایسوزوفعال۱۳۹۸۱۴ - ۷۸۶ ۲۱الفترابری شهرداریستاد بحران
لودرهپکو ۹۰فعال۱۳۷۸فاقد پلاکترابری شهرداری
لودرکوماتسوفعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
لودرzl 50 قدیمفعال۱۳۸۶فاقد پلاکترابری شهرداری
لودرzl 50 جدیدفعال۱۳۹۴فاقد پلاکترابری شهرداری
لودردلتافعال۱۳۹۵فاقد پلاکترابری شهرداری
لودرzl 50 جدیدفعال۱۳۹۴فاقد پلاکترابری شهرداری
لودربامکتفعال۱۳۸۸فاقد پلاکترابری شهرداری
گریدرکوماتسو ۶۶۱فعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
گریدرکوماتسو۶۶۱فعال۱۳۸۰فاقد پلاکترابری شهرداری
بیل مکانیکیهیوندا ۲۲۰فعال۱۳۹۵فاقد پلاکترابری شهرداری
مینی بوسهیوندافعال۱۳۹۸۵۹ ع ۵۶۳ -۱۴ترابری شهرداریجابجایی و سرویس کارکنان
نیسانوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۱۸۲ د ۵۳۷ -۱۴خدمات شهر
نیسانکمپرس حمل مصالحفعال۱۳۸۵۱۵ ج ۲۹۷ - ۳۴ترابری شهرداری
مزدا تک کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۷۱۴ج ۶۹۶ - ۳۴ترابری شهرداری
مزدادو کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۹۲۵ ج ۲۴۱ -۳۴ترابری شهرداری
مزدا تک کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۴۱۴ ج ۶۴۹ - ۳۴ترابری شهرداری
مزدا تک کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۹۲۱ ج ۳۲۷- ۳۴ترابری شهرداری
پیکانو انت۱۶۰۰فعال۱۳۸۰۲۲ج ۸۴۴ -۳۴کارخانه آسفالت
مزدا تک کابینوانت آمبولانس ۲۰۰۰فعال۱۳۹۳۱۴ج ۶۴۷ -۳۴ترابریتغییر کاربری به آمبولانس
مزدا تک کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۷۱۴ج ۶۹۵ -۳۴ترابری شهرداری
مزدا تک کابینوانت ۲۰۰۰فعال۱۳۸۶۱۴ج ۶۸۵ - ۳۴پلیس ساختمان
مزدا دو کابینوانت ۲۰۰۰ اروندیفعال۱۳۹۲۲۲۳۴۸آتش نشانیخودرو پیش تاز
مزدا دو کابینوانت ۲۰۰۰ اروندیفعال۱۳۹۲۲۲۳۵۱کارپردازی
پژو پارسای -ال -ایکسفعال۱۳۸۸۳۴ -۴۱۹ ۲۷جخدمات شهر
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۱۳۹۴۱۸ج ۲۹۶ -۳۴ترابریجهت انجام امورات ماموریتی
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۳۴-۱۲۳ ۴۳جدفتر فنی
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۴۳ ج ۱۲۲ - ۳۴دفتر شهردار
پزو ۴۰۵تی یو فایوفعال۱۳۹۰۳۶ج ۷۵۷ - ۳۴شورای اسلامی شهر
النترااروندیفعال۱۳۹۴۳۲۸۶۴دفتر شهردار
پراید سواری۱۳۱فعال۱۳۸۶۱۹ج ۵۲۹ -۳۴پلیس ساختمان
پراید سواری۱۳۱فعال۱۳۸۷۲۳ج ۹۷۱ - ۳۴گشت حراست
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۱۳۸۹۲۸ج ۹۱۵ - ۳۴فرمانداری
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۱۳۹۰۳۵ ج۲۳۸ - ۳۴دفتر فنی
سمندال ایکسفعال۱۳۹۴۲۲ج ۸۲۶ -۳۴نیروی انتظامی
سمندال ایکسفعال۱۳۹۴۲۲ج ۸۱۸ - ۳۴نیروی انتظامی
پژوتی یو فایوفعال۱۳۹۵۵۳ج ۶۳۴ -۳۴نیروی انتظامی
پژو ۴۰۵جی ال ایکسفعال۱۳۹۳۴۵ج ۴۳۲ -۳۴دارائی
سمنداس ایفعال۱۳۸۶۲۱ج ۶۲۹ -۳۴ترابری
سمندای اف سونفعال۱۳۹۰۳۵ج ۲۳۴ - ۳۴ترابری
سمنداس ایفعال۱۳۹۱۱۹ ج ۵۲۹ - ۳۴حراست
کاویانحمل زبالهفعال۱۳۸۶۷۳ ع ۹۲۵ - ۳۴ترابری
غلتکپاچه بزیفعالفاقد پلاکترابری
ماک کشنده۹ دندهفعال۱۳۵۸۱۴۲۵۵ترابری
غلتککالپونفعال۱۳۸۵فاقد پلاکترابری
تراکتورفرگوسنفعال۱۳۸۵فاقد پلاکترابری
تراکتورفرگوسنفعال۱۳۸۵فاقد پلاکترابری
تریلر کشندهاشمیتزفعال۱۳۶۱فاقد پلاکترابری