بهسازی جداول کوی گلستان

به همت بچه های واحد خدمات شهرداری امیدیه جداول خیابان هایی از کوی گلستان مورد بازسازی و بهسازی قرار گرفت.
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *