آگهی مزایده/مرحله چهارم

موضوع : بهره برداری از زمینی به مساحت 822/468 مترمربع واقع در پارک دانشجو جهت راه اندازی پارک کودکان . دریافت اسناد مزایده: شنبه 99/2/27 الی شنبه 99/3/10 . مکان دریافت اسناد مربوطه : واحد حراست و امور قرارداد وپیمان شهرداری ... ادامه مطلب


آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار نیروی انسانی در شهرداری امیدیه/مرحله دوم

موضوع : آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه . دریافت اسناد مزایده: شنبه 99/2/27 الی شنبه 99/3/10. مکان دریافت اسناد مربوطه : واحد حراست و امور قرارداد وپیمان شهرداری ... ادامه مطلب

پست های جدید « 1 2 3 پست های قدیمی تر»