آگهی مناقصه مرحله دوم: جمع آوری و حمل زباله در سطح شهر امیدیه و میانکوه

دریافت اسناد مناقصه: یکشنبه 17 دی ماه 1396 الی 27 دی ماه 1396
مکان دریافت اسناد مناقصه: امور قرارداد ها شهرداری امیدیه

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *