آگهی نوبت دوم مزایده: بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری امیدیه

دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 18 دی ماه 1396 لغایت چهارشنبه 27 دی ماه 1396
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد فنی شهرداری امیدیه


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *