آگهی مزایده/مرحله سوم،بهره برداری از پارکینگی جنب بانک کشاورزی

                                                بهره برداری از پارکینگی به مساحت 1200 متر مربع جنب بانک کشاورزی

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *