آگهی مناقصه/نوبت دوم،اجرای آسفالت، دیوار سنگی وجوی فاز 2 پارک طبیعت شهرداری امیدیه

                                                           اجرای آسفالت، دیوار سنگی و جوی فاز2پارک طبیعت شهرداری امیدیه

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *