آگهی مزایده/مرحله دوم، بهره برداری از زمینی واقع در پارک کوهستان جهت ساخت سالن ورزشی

                                        بهره برداری از زمینی به مساحت 1000 متر مربع واقع در پارک کوهستان جهت ساخت سالن ورزشی

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *