آگهی مزایده مدیریت پارک بانوان

بسمه تعالی
آگهی مزایده
شهرداری امیدیه درنظر دارد مدیریت پارک بانوان را به پیمانکار خصوصی بسپارد.
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده تا تاریخ چهارشنبه۱۹ مهرماه۹۶ به دفتر فنی شهرداری امیدیه مراجعه نمایند

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *