رفع مانع و بازگشایی مسیر دسترسی شهروندان

شهرداری امیدیه_ با همکاری فرماندار محترم شهرستان، اداره اطلاعات، دادستان محترم و به ویژه اداره مسکن و شهرسازی شهرستان با لغو قرارداد واگذاری قطعه زمین معارض _ بمنظور استیفای حقوق شهروندان اقدام به بازگشایی مسیر دسترسی چارراه قوامین به انتهای تعاونی فاز 2 نمود.
این مورد یکی از درخواست های مکرر و به حق شهروندان بوده که پس از اقدام شهرداری با نصب پلاکارد تشکردر محل، رضایت خود را ابراز نمودند.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *