مزایده یک دستگاه خودروی سواری متعلق به شهرداری امیدیه

موضوع مزایده: واگذاری یک دستگاه خودروی سواری "هیوندای النترا" با پلاک 33864/اروند و رنگ سفید و سال2015
تاریخ دریافت اسناد مزایده: شنبه 27 آبان ماه 97 لغایت دوشنبه 12 آذر ماه97 
محل دریافت اسناد مزایده: دبیرخانه شهرداری امیدیه


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *