آسفالت بلوار جانبازان

به گزارش روابط عمومی شهرداری امیدیه؛ کار روکش آسفالت کهنه ی فرسوده ی بلوار جانبازان، جنب آموزش و پرورش این شهر که موجب آزردگی خاطر شهروندان گرامی شده بود به همت واحد عمرانی این شهرداری در دی ماه 1396 صورت پذیرفت.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *