اطلاعیه شماره 4

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در آزمون استخدامی؛
 مواد و منابع آزمون کتبی عمومی به شرح ذیل می‌باشد:
الف) اعتقادی؛ رساله عملی مراجع عظام تقلید
ب) زبان و ادبیات فارسی؛ کتب ادبیات و زبان فارسی آموزش‌و‌پرورش 
ج) تاریخ معاصر و مسائل روز؛ کتاب تاریخ دبیرستان دوره دوم، اخبار و مسائل جاری کشور و جهان
د) آشنایی با وظایف شهرداری؛ کتاب قوانین و مقررات شهرداری
ه) هوش و توانمندی‌های ذهنی؛ فاقد منبع

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *