تحقق آرزوی دیرینه شهروندان

به همت اعضای دفتر فنی شهرداری پس از بازگشایی مسیر دسترسی اهالی فاز۲ شهرداری و کوی نور با تکمیل بلوار دسترسی این مناطق به بازار، آرزوی دیرینه شهروندان محترم این مناطق نیز محقق می‌شود.یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *