مصاحبه با دفتر فنی شهرداری امیدیه

ساخت کانال پردیس و بارندگی های اخیر بهانه ای شد تا به سراغ آقای مهندس کوهگرد مسئول دفتر فنی شهرداری امیدیه برویم و چرایی و چگونگی و نتیجه‌ی ساخت این کانال را جویا شویم. شما را به مشاهده این مصاحبه دعوت می‌کنیم.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *