هدایت آب های سطحی کوی یاسر

بارندگی اخیر موجب آبگرفتگی و ایجاد رنج و زحمت برای ساکنین کوی یاسر شده بود.
شهرداری امیدیه جهت رفع مشکل با بهره گیری از تجهیزات خود اقدام به رفع یا کاهش رنج مردم کرده است.
یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *