هدایت آب های سطحی در آرامستان امیدیه

در هوای 19درجه و مه گرفته شهر امیدیه بچه های پرتلاش شهرداری امیدیه در حال هدایت آب های سطحی باقیمانده در آرامستان این شهر هستند.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *