نصب وسایل بازی پارک کوی طالقانی

بعد از تعمیرات انجام شده در پارک کوی طالقانی و نظافت و تعمیر وسایل بازی موجود در پارک، امروز وسایل تهیه شده در پارک نصب شد.یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *