اصلاح کانال های هدایت آب و اصلاح پل در کوی گلستان

به همت واحد خدمات شهرداری امیدیه کانال های هدایت آب های سطحی مورد اصلاح قرار قرار گرفت و لوله ها و دیگر ضایعاتی که مانع از عبور آب بود برطرف شد.

همچنین پل های مخروبه ای در کوی گلستان مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفت.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *