مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

مرحله دوم: آگهی مناقصه بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری شهر امیدیه

شهرداری امیدیه در نظر دارد نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحد های مختلف از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 18دی ماه1397 لغایت روز یکشنبه مورخ 30دی ماه 1397 میباشد.

محل دریافت اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری امیدیه

آخرین مهلت تحویل پاکات تا ساعت 12:30 روز یکشنبه مورخ 30دی ماه1397 می باشد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *