آگهی مزایده

آگهی مزایده

موضوع مزایده: اجاره املاک متعلق به شهرداری در سطح شهر

شهرداری امیدیه در نظر دارد برخی املاک متعلق به این شهرداری واقع در سطح شهر امیدیه را طبق شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری مزایده عمومی با انعقاد عقد اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.

دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 18دی ماه1397 لغایت روز یک شنبه مورخ 30دی ماه1397 میباشد.

آخرین مهلت تحویل پاکات مزایدهتا ساعت 12:30 روز یکشنبه مورخ 30دی ماه1397 میباشد.

محل تحویل پاکات مزایده: دبیرخانه شهرداری امیدیه

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *