آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداری امیدیه در نظر دارد بهره برداری از زمین بازی واقع در پارک شهروند مابین خیابان کانال و بلوار امام علی ع را بهمراه وسایل بازی موجود در آن طبق شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال واگذار نماید.

مهلت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخ 18دیماه1397 لغایت روز یکشنبه مورخ 30دیماه1397 میباشد.

آخرین مهلت تحویل پاکات تا ساعت 12:30 روز یکشنبه مورخ 30دیماه1397 میباشد.

محل تحویل پاکات مزایده: دبیرخانه شهرداری امیدیه

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *