جذب اسپانسر برنامه های فرهنگی-اجتماعی شهرداری

شهرداری امیدیه در نظر دارد به منظور معرفی حرفه ها، مشاغل، اصناف، شرکت ها و... تعدادی اسپانسر جهت برنامه های فرهنگی-اجتماعی خود جذب نماید. متقاضیان جهت تبلیغات فعالیت صنفی خود می توانند از تاریخ 5 بهمن الی 30 بهمن به واحد روابط عمومی شهرداری امیدیه مراجعه کنند.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *