اصول شهروندی؛ شاخص های شهروند نمونه

شاخص های شهروند نمونه:
مقوله ها و شاخص های کلان و خرد شهروند نمونه عبارتند از:
- قانون مداری
- اخلاق مداری
- دانش مداری
- هویت مداری
- مشارکت محوری


شاخص های شهروند قانون مدار :
- رعایت حقوق شهروندان
- رعایت حقوق و قوانین همسایگی
- رعایت حقوق و قوانین محله ای
- رعایت حقوق و قوانین شهری
- رعایت حقوق و قوانین کشوری

شاخص های شهروند اخلاق مدار :
ارزش محور (اخلاق نظری)
- ایمان
- تقوا
- باورمند به تحکیم و تقویت نهاد خانواده
هنجارگرا (اخلاق علمی)
- رعایت عرف و آداب فردی
       - پاکیزگی
      - انضباط
      - آراستگی
      - رعایت عرف و آداب اجتماعی
     - رعایت قواعد علمی جمعی
- برخوردار از سرمایه ی اجتماعی فردی
     - انصاف
     - وجدان کاری و حرفه ای(جدیت و تلاش)
- صداقت و درستی
- امانت دار
- دلسوز و فداکار
- سلامت نفس
- حسن تفاهم
- حسن شهرت
- خیر و مددرسان
- خوش برخورد و متواضع

شاخص های شهروند دانش مدار در عرصه ی عمومی :
- برخوردار از سرمایه ی فرهنگی- عمومی (آگاه و علاقه مند به دانش و فرهنگ عمومی)
- آشنا و آگاه به حقوق و قوانین شهروندی و اجتماعی
- آگاه و علاقه مند به موضوعات و مسائل شهری
- آگاه و علاقه مند به موضوعات و مسایل ملی و جهانی

شاخص های شهروند هویت مدار :
- دینی
- ملی
- انقلابی

مشارکت محوری شهروندان از سه جنبه قابل تأمل است :
- شوراها و شورا یاری ها
- مشارکت فعال در انتخابات شورای شهر
- تعامل و پیوند فعال با شورای شهر
- تعامل و پیوند با اجتماعی محلی

---- مشارکت در فعالیت و اقدامات داوطلبانه :
     - عمرانی
     - بهداشت محیط و بهداشت عمومی
     - ترافیک و حمل و نقل شهری
     - محیط زیست، فضای سبز و حفظ میراث طبیعی
     - الگوی مصرف پایدار و بهینه
     - زیباسازی سیما و منظر شهری
     - امورخیریه نیکوکاری و توانمندسازی اقشاغر آسیب پذیر و خدمات اجتماعی
     - کاهش جرایم و رفتارهای پرخط
     - امدارسانی در حوادث غیرمترقبه
     - ایمن سازی سازه های شهری
     - مراسم و مناسبت ها (دینی و ملی)
     - فرهنگی، هنری و امور کتابخانه ها
     - امور مساجد
     - ورزشی و تفریحی
     -حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهری
---- مشارکت فعال در نهادهای اجتماعی :
    - سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی محور
    - شرکت های تعاونی
    - موسسات عام المنفعه
    - صندوق های قرض الحسنه
    - اتحادیه ها و اصناف
    - مساجد و امور مذهبی
    - انجمن اولیا و مربیان
    - توانایی سازمان دهی مشارکت شهروندان محله
---- ارایه طرح و ایده :
   - درباره حل یا کاهش مسایل و مشکلات محلی
   - درباره حل یا کاهش مسایل و مشکلات منطقه شهری
   - درباره حل یا کاهش مسایل و مشکلات کلان شهری

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *