عملیات مهیاسازی مسیر ویژه دوچرخه سواری توسط شهرداری امیدیه
عملیات مهیاسازی مسیر ویژه دوچرخه سواری در سطح شهر با جابجایی پایه های روشنایی توسط واحدهای تاسیسات و فنی در حال انجام است. طراحی و اجرای جدید فضای سبز، مسیر ویژه دوچرخه و جابجایی پایه های روشنایی در بلوارها از جمله مراحل در حال انجام این پروژه می باشد.

یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *