اطلاعیه مهم شهرداری امیدیه درخصوص ساماندهی تبلیغات شهرداریاگرچه متولی و مسئول اصلی، در بحث زیباسازی شهر، شهرداری و بخش دولتی به شمار می رود، ولی شهر فقط قلمرو مالکیت های عمومی را شامل نمی شود؛ برای مثال بخش عمده ای از منظر شهر را نماها و جداره های شهری و به ویژه ساختمان های با مالکیت خصوصی شکل می دهند. متاسفانه در شهر امیدیه با ازدیاد دیوار نویسی و تبلیغات تجاری روی جداره های املاک عمومی و خصوصی سیمای شهری دچار آشفتگی و نازیبایی بصری شده است در همین راستا شهرداری امیدیه به اطلاع شهروندان گرامی می رساند با توجه به ساماندهی تبلیغات شهری و به استناد مفاد بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها و بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات و فصل هفتم و ماده 70 آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری "هر گونه نوشته، نقاشی روی دیوارها، سطوح در محدوده و حریم شهر ممنوع بوده و منوط به اخذ مجوز از شهرداری می باشد و متخلفان محکوم به پرداخت جریمه نقدی می شوند.
شهرداری امیدیه نسبت به امحاء این گونه تبلیغات اقدام و هزینه های انجام شده را به اضافه 20% به عنوان خسارت از شخص متخلف اخذ می نماید.


یک جواب بنویسید

ایمیل دیده نمیشود. لطفاً گزینه های مشخص شده با ستاره را پر کنید *