نوار خطر در امتداد کانال تازه ساختِ پردیس

جهت جلوگیری از سقوط ماشین و اشخاص در کانال، اقدام به کشیدن نوار خطر در امتداد کانال تازه ساختِ پردیس تا اتمام ساخت دال های بتنی شد. در مرحله بعدی طرح جهادی کانال پردیس این کانال که طولی باغ بر 400متر دارد دال گذاری می‌شود. هر دال هزینه‌ای بالغ بر 1/200/000تومان خواهد داشت. کانال پردیس به طول 400متر ... ادامه مطلب